Special {{ مقالات تخصصی و آموزشی فن آوری اطلاعات (ICT) }}

بازدیدها
: 3K -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: ☾♔TALAYEH_A♔☽
آموزش INSERT INTO SELECT
در SQL می توان اطلاعات را از یک جدول به جدول دیگر کپی کرد.

عبارت INSERT INTO SELECT داده ها را از یک جدول کپی کرده و در جدول دیگری وارد می نماید. سطر های جدول مقصد در این پروسه بدون هیچگونه تغییر باقی می ماند.

فرم عبارت INSERT INTO SELECT
با استفاده ازعبارت زیر می توانیم تمام ستون ها را از یک جدول به جدول دیگری کپی کنیم:


1
2
3
INSERT INTO table2

SELECT * FROM table1;
یا می توانیم با استفاده از عبارت زیر تنها ستون های مورد نظر خود را در جدول دیگری کپی کنیم:


1
2
3
4
5
6
7
INSERT INTO table2

(column_name(s))

SELECT column_name(s)

FROM table1;
نحوه استفاده از عبارت INSERT INTO SELECT در پایگاه داده

در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد.

جدول زیر از میان جدول "Customers" انتخاب شده است:


آنچه در زیر می بینید گزیده ای است از جدول "Suppliers":


مثال استفاده از عبارت INSERT INTO SELECT

عبارت زیر تنها تعدادی کمی از ستون ها را از جدول Suppliers به جدول Customers کپی می کند:


1
2
3
INSERT INTO Customers (CustomerName, Country)

SELECT SupplierName, Country FROM Suppliers;
عبارت زیر تنها عرضه کنندگان آلمانی را از جدول Suppliers به جدول Customers کپی می کند:


1
2
3
4
5
INSERT INTO Customers (CustomerName, Country)

SELECT SupplierName, Country FROM Suppliers

WHERE Country='Germany';
 
آموزش دستور GROUP BY در SQL
SQL

توابع Aggregate غالباً با عبارت GROUP BY همراه می شوند.

عبارت GROUP BY
عبارت GROUP BY در ترکیب با توابع aggregate استفاده می شود تا نتیجه را بر اساس یک یا چند ستون گروه بندی کند.

فرم دستور GROUP BY

1
2
3
4
SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name;
نمونه استفاده از GROUP BY در پایگاه داده
در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد.

جدول زیر از میان جدول "Orders" انتخاب شده است:

OrderID
CustomerID
EmployeeID
OrderDate
ShipperID
10248
90
5
1996-07-04
3
10249
81
6
1996-07-05
1
10250
34
4
1996-07-08
2


و جدول زیر از میان جدول "Shippers" انتخاب شده است:ShipperID
ShipperName
Phone
1
Speedy Express
(503) 555-9831
2
United Package
(503) 555-3199
3
Federal Shipping
(503) 555-9931


و جدول زیر از میان جدول "Employees" انتخاب شده است:EmployeeID
LastName
FirstName
BirthDate
Photo
Notes
1
Davolio
Nancy
1968-12-08
EmpID1.pic
Education includes a BA....
2
Fuller
Andrew
1952-02-19
EmpID2.pic
Andrew received his BTS....
3
Leverling
Janet
1963-08-30
EmpID3.pic
Janet has a BS degree....
مثال

اکنون می خواهیم تعداد سفارشاتی را که توسط هر یک از شرکت های باربری فرستاده شده است را پیدا کنیم.

عبارت SQL زیر تعداد سفارشات را بر اساس گروه بندی شرکت های باربری می شمارد:


1
2
3
4
SELECT Shippers.ShipperName,COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders FROM Orders
LEFT JOIN Shippers
ON Orders.ShipperID=Shippers.ShipperID
GROUP BY ShipperName;
GROUP BY برای بیش از یک ستون
می توانیم عبارت GROUP BY را برای بیش از یک ستون استفاده کنیم، مانند زیر:


1
2
3
4
5
6
7
8
SELECT Shippers.ShipperName, Employees.LastName,
COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders
FROM ((Orders
INNER JOIN Shippers
ON Orders.ShipperID=Shippers.ShipperID)
INNER JOIN Employees
ON Orders.EmployeeID=Employees.EmployeeID)
GROUP BY ShipperName,LastName;
 
در این فصل می خواهیم عملگرهای IS NULL و IS NOT NULL را توضیح دهیم:

مقادیر NULL در SQL
مقادیر NULL نشانگر داده های ناشناخته و گم شده است.

به طور پیش فرض، یک ستون از جدول می تواند مقدار NULL را در خود نگه دارد.

اگر ستونی در یک جدول اختیاری است، می توانیم رکورد جدیدی را در جدول وارد کرده و یا رکورد قبلی آنرا بروز رسانی کنیم بدون اینکه بخواهیم به ستون مذکور مقداری اضافه کنیم. این بدین معنی است که فبلد فوق با مقدار NULL ذخیره خواهد شد.

با مقدار NULL نسبت به مقادیر دیگر، رفتار متفاوتی می شود.

در فیلدهای نامشخص یا نامعلوم از مقدار NULL جهت پر کردن جای خالی استفاده می شود.

نکته:
NULL و صفر را نمی توان با هم یکی دانست، این دو معادل یکدیگر نیستند.

استفاده از مقدار NULL در SQL
به جدول “Persons” در زیر نگاه کنید:

P_Id
LastName
FirstName
Address
City
1
Hansen
Ola

Sandnes
2
Svendson
Tove
Borgvn 23
Sandnes
3
Pettersen
Kari

Stavanger
فرض کنید که ستون “Address” در جدول “Persons” اختیاری باشد. این بدان معناست که اگر رکوردی را بدون وارد کردن مقداری در ستون “Address” درج کنیم، ستون “Address” با مقدار NULL ذخیره خواهد شد.

چگونه می توانیم تست کنیم فیلدی مقدار NULL دارد؟

با عملگر های مقایسه ای مثل =، > و <> نمی توان مقدار NULL را تست کرد.

بلکه باید از عملگرهای IS NULL و IS NOT NULL استفاده کنیم.

IS NULL در SQL
چگونه می توان تنها رکوردهایی را که در ستون “Address” مقدار NULL دارند انتخاب کرد؟

باید از عملگر IS NULL برای این کار استفاده کنیم:


1
2
SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
WHERE Address IS NULL
نتیجه چنین خواهد شد :

LastName
FirstName
Address
Hansen
Ola

Pettersen
Kari

نکته:
همیشه از IS NULL برای مشاهده فیلدهای حاوی مقدار NULL استفاده کنید.

IS NOT NULL
چگونه رکوردهایی را که مقدارشان NULL نیست را از ستون “Address” انتخاب می کنیم؟

باید از عملگر IS NOT NULL استفاده کنیم:


1
2
SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
WHERE Address IS NOT NULL
نتیجه چنین خواهد شد:

LastName
FirstName
Address
Svendson
Tove
Borgvn 23
در فصل بعد به توابع ISNULL, NVL(), IFNULL() و COALESCE() نظری خواهیم داشت.
 
آموزش UNION
ملگر UNION نتیجه دو یا چند دستور SELECT را با یکدیگر ترکیب می کند.

عملگر UNION برای ترکیب نتایج دو یا چند دستور SELECT استفاده می شود.

توجه داشته باشید که هر دستور SELECT در عملگر UNION باید تعداد ستونهای یکسانی را برگردانند. همچنین ستونها باید Data Type یکسانی داشته باشند. علاوه بر این ستونها در هر دستور SELECT باید به یک صورت مرتب شده باشند.

فرم عملگر UNION


1
SELECT column_name(s) FROM table1
UNION

1
SELECT column_name(s) FROM table2;
نکته:
عملگر UNION تنها داده هایی را به صورت پیش فرض انتخاب می کند که از یکدیگر متمایز باشند. برای اینکه داده های تکراری را هم بیاوریم از کلید واژه ALL به همراه UNION استفاده کنید.

فرم عملگر UNION ALL


1
SELECT column_name(s) FROM table1
UNION ALL

1
SELECT column_name(s) FROM table2;
نکته: نام ستون ها در جدول نتایج معمولا برابر نام ستونها در دستور SELECT اول در عملگر UNION می باشد.

نحوه استفاده از کلید واژه UNION در پایگاه داده

در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد.

جدول زیر از میان جدول "Customers" انتخاب شده است:


آنچه در زیر می بینید گزیده ای است از جدول "Suppliers":


مثال استفاده از کلید واژه UNION

عبارت SQL زیر نام تمام شهر های مختلف را (تنها از بین مقادیر مشخص) از ستون "City" و از میان جداول Customers و Suppliers انتخاب می کند:


1
SELECT City FROM Customers

1
SELECT City FROM Suppliers

1
ORDER BY City;
نکته:
عملگر UNION نمی تواند برای لیست کردن تمام شهر های دو جدول مورد استفاده قرار گیرد. اگر تعدادی از مشتریان و عرضه کنندگانAnchor دارای نام شهر یکسانی باشند، نام آن شهر تنها یکبار در لیست قرار

می گیرد. UNION تنها مقادیر غیر تکراری را انتخاب می کند. برای انتخاب مقادیر تکراری از UNION ALL استفاده کنید.

مثال استفاده از عملگر UNION ALL
عبارت SQL زیر از عملگر UNION ALL برای انتخاب تمام (حتی مقادیر تکراری) شهر ها از جداول Customers و Suppliers استفاده می کند:


1
2
3
4
5
6
7
SELECT City FROM Customers

UNION ALL

SELECT City FROM Suppliers

ORDER BY City;
مثال استفاده از عملگر UNION ALL همراه با دستور WHERE

عبارت SQL زیر از عملگر UNION ALL برای انتخاب تمام (حتی مقادیر تکراری) شهر های آلمانAnchor از جداول

Customers و Suppliers استفاده می کند:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SELECT City, Country FROM Customers

WHERE Country='Germany'

UNION ALL

SELECT City, Country FROM Suppliers

WHERE Country='Germany'

ORDER BY City;
 
آموزش FULL OUTER JOIN
کلید واژه FULL OUTER JOIN تمام ردیف های جدول سمت چپ (table1) و سمت راست (table2) را فرا می خواند.

کلید واژه FULL OUTER JOIN نتایج بدست آمده از پیوند های چپ و راستAnchor را با یکدیگر ترکیب می کند.

فرم کلید واژه FULL OUTER JOIN

1
2
3
4
5
6
7
SELECT column_name(s)

FROM table1

FULL OUTER JOIN table2

ON table1.column_name=table2.column_name;

نحوه استفاده از کلید واژه FULL OUTER JOIN در پایگاه داده

در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد.

جدول زیر از میان جدول "Customers" انتخاب شده است:


آنچه در زیر می بینید گزیده ای است از جدول "Orders":

مثال استفاده از کلید واژه FULL OUTER JOIN

عبارت SQL زیر تمام مشتریان و سفارشاتشان را انتخاب می کند:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID

FROM Customers

FULL OUTER JOIN Orders

ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID

ORDER BY Customers.CustomerName;
نتیجه بدست آمده از عبارت بالاAnchor به شکل زیر می باشد:


نکته:
کلید واژه FULL OUTER JOIN تمام سطرهای جدول سمت چپ (Customers) و تمام سطرهای موجود در جدول سمت راست (Orders) را بر می گرداند. اگر سطری در جدول Customers وجود دارد که تناظری در جدول Orders ندارد یا اگر سطری در جدول Orders وجود دارد که تناظری در جدول Customers ندارد با این وجود این سطرها نیز در جدول نتیجه نمایش داده خواهند شد.
 
آموزش RIGHT JOIN
کلید واژه RIGHT JOIN تمام سطر های جدول سمت راست (table2) و آندسته از سطر های جدول سمت چپ (table1) را که با جدول سمت راست متناظر است فرا می خواند. اگر در جدول سمت چپ سطر متناظری وجود نداشته باشد نتیجه در سمت چپ صفرAnchor خواهد بود.

فرم کلید واژه RIGHT JOIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SELECT column_name(s)

FROM table1

RIGHT JOIN table2

ON table1.column_name=table2.column_name;


یا:


SELECT column_name(s)

FROM table1

RIGHT OUTER JOIN table2

ON table1.column_name=table2.column_name;
نکته:
در برخی از پایگاه های داده RIGHT JOIN به نام RIGHT OUTER JOIN نیز نامیده می شود.


نحوه استفاده از کلید واژه RIGHT JOIN در پایگاه داده
در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد.

جدول زیر از میان جدول "Orders" انتخاب شده است:


آنچه در زیر می بینید گزیده ای است از جدول "EmployeesAnchor":


مثال استفاده از کلید واژه RIGHT JOIN
عبارت SQL زیر لیست تمام کارمندان و سفارشات آنها را فرا می خواند:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
SELECT Orders.OrderID, Employees.FirstName

FROM Orders

RIGHT JOIN Employees

ON Orders.EmployeeID=Employees.EmployeeID

ORDER BY Orders.OrderID;
نکته:
کلید واژه RIGHT JOIN تمام سطرهای جدول سمت راست (Employees) را برمی گرداند حتی اگر هیچ داده متناظری برای آن در جدول سمت چپ (Orders) وجود نداشته باشد.
 
آموزش LEFT JOIN
کلید واژه LEFT JOIN تمام سطر های جدول سمت چپ (table1) و آندسته از سطر های جدول سمت راست (table2) را که با جدول سمت چپ متناظر است فرا می خواند. اگر در جدول سمت راست سطر متناظری وجود نداشته باشد نتیجه در سمت راست صفرAnchor خواهد بود.

فرم کلید واژه LEFT JOIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SELECT column_name(s)

FROM table1

LEFT JOIN table2

ON table1.column_name=table2.column_name;


یا:

SELECT column_name(s)

FROM table1

LEFT OUTER JOIN table2

ON table1.column_name=table2.column_name;
نکته:
در برخی از پایگاه های داده LEFT JOIN به نام LEFT OUTER JOIN نیز نامیده می شود.نحوه استفاده از کلید واژه LEFT JOIN در پایگاه داده در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد. جدول زیر از میان جدول "Customers" انتخاب شده است:آنچه در زیر می بینید گزیده ای است از جدول "Orders":مثال استفاده از کلید واژه LEFT JOIN

عبارت SQL زیر تمام مشتریان و سفارشاتشان را لیست می کند:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID

FROM Customers

LEFT JOIN Orders

ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID

ORDER BY Customers.CustomerName;
نکته:
کلید واژه LEFT JOIN تمام سطرهای جدول سمت چپ (Customers) را برمی گرداند حتی اگر هیچ داده متناظری برای آن در جدول سمت راست (Orders) وجود نداشته باشد.
 • آموزش INSERT INTO SELECT
 • آموزش دستور GROUP BY در SQL
 • مقادیر NULL در SQL
 • آموزش UNION
 • آموزش FULL OUTER JOIN
 • آموزش RIGHT JOIN
 • آموزش LEFT JOIN
 • آموزش INNER JOIN
 • آموزش join
 • آموزش عملگر IN
 • آموزش عملگر LIKE
 • آموزش Views در SQL
 • آموزش افزایش فیلدها در sql
 • آموزش دستور ALTER TABLE در SQL
 • آموزش دستور Create Index در SQL
 • آموزش دستور CREATE TABLE در SQL
 • آموزش دستور CREATE DATABASE
 • آموزش Aliases
 • آموزش دستورزبان SQL
 • آموزش مجازی سازی سرور
 • ICT چیست؟
 • سیگنال همراه با حل المسائل
 • Numerical Analysis(محاسبات عددی)
 • رمزنگاری نامقارن
 • آموزش نرم افزار متلب
 • Html & Css
 • Network+
 • دستور BETWEEN در شرط Where زبان SQL
 • تزریق(Injection)
 • شرط TOP در دستور SELECT اس کیو ال
 • شرط OFFSET-FETCH در دستور SQL ORDER BY
 • دستور SELECT MIN, MAX در SQL
 • دستور SELECT COUNT, SUM, AVG در SQL
 
آموزش INNER JOIN
کلید واژه INNER JOIN سطرهایی از هر دو جدول را انتخاب می کند که حداقل یک داده متناظر در ستون های مرتبط با هم داشته باشد.

فرم عبارت INNER JOIN


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SELECT column_name(s)

FROM table1

INNER JOIN table2

ON table1.column_name=table2.column_name;


یا:

SELECT column_name(s)

FROM table1

JOIN table2

ON table1.column_name=table2.column_name;
نکته:
تفاوتی بین JOIN و INNER JOIN وجود ندارد یا به عبارت دیگر INNER JOIN همان JOIN است.


نحوه استفاده از کلید واژه INNER JOIN در پایگاه داده

در این آموزش از نمونه پایگاه داده مشهور Northwind استفاده خواهیم کرد.

جدول زیر از میان جدول "Customers" انتخاب شده است:


جدول زیر نیز گزیده ای از جدول "Orders" می باشد:


مثال استفاده از کلید واژه INNER JOIN

عبارت SQL زیر تمام مشتریان را همراه با شماره سفارشاتشان لیست می کند:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID

FROM Customers

INNER JOIN Orders

ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID

ORDER BY Customers.CustomerName;
نکته: عبارت کلیدی INNER JOIN سطرهایی که حداقل یک تناظر در دو جدول داشته باشند را برمی گرداند. اگر سطری در جدول Customers وجود دارد که تناظری با جدول Orders ندارد، آن سطر لیست نمی شود.
 
آموزش join
کلید واژه Join برای ترکیب سطر های دو یا چند جدول به کار می رود.

رایج ترین نوع Join –Inner join (پیوند داخلی) است که تمام سطر هایی از جدول های گوناگون را که

از شرط Join پیروی می کنند فرا می خواند.

بیایید نگاهی به گزیده ای از جدول "Orders"( سفارشات) در پایین بیاندازیم.حالا نگاهی به گزیده ای از جدول "Customers" در زیر بیاندازید:دقت داشته باشید که ستون "Customers ID" در جدول "Orders" به ستون "Customers ID" در جدول "Customers" اشاره دارد. رابـ ـطه بین دو جدول بالا ستون "Customer ID" می باشد.

بنابراین اگر ما عبارت SQL زیر را که شامل (INNER JOIN) می باشد اجرا کنیم.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
SELECT Orders.OrderID, Customers.CompanyName

, Orders.OrderDate

FROM Orders

INNER JOIN Customers

ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;
نتیجه ای مثل آنچه در زیر می بینید خواهد داشت.

انواع مختلف پیوند های SQL
قبل از اینکه مثال ها را ادامه دهیم انواع پیوندهایی که می توان از آنها استفاده کرد را به همراه تفاوت های آن ها بیان می کنیم.

سطرهایی را که در هر دو جدول تناظر دارند را بر می گرداند INNER JOIN

تمامی سطرها را از جدول سمت چپ و همچنین سطر هایی را از جدول سمت راست LEFT JOIN

که با جدول سمت چپ متناظر هستند را فرا می خواند

تمام سطر ها را از جدول سمت راست و همچنین سطرهایی را از جدول سمت چپ RIGHT JOIN

که با جدول سمت راست متناظر هستند را فرا می خواند

تمام ردیف های موجود در جداول را با وجود حتی یک همخوانی میان جداول فرا می خواند FULL JOIN